O nas

Ofe­ru­jemy szko­le­nia w za­kre­sie sku­tecz­nej ko­mu­ni­ka­cji, sto­ry­tel­lin­gu, we­bw­ri­tin­gu i pia­sania w ogóle. A także warsz­taty dzien­nikar­skie i tre­ning do­skona­le­nia u­mie­jęt­no­ści u­dzie­la­nia wy­wia­dów pra­sie, radiu i te­lewi­zji.

W za­kre­sie usług Pu­blic Re­la­tions po­śred­ni­czy­my w kon­tak­tach z prasą oraz in­ny­mi me­dia­mi i za­rzą­dza­niem sy­tu­a­cjami kry­zyso­wymi. Ofe­ru­jemy także do­radz­two w za­kre­sie badań ryn­ko­wych i szko­le­nia w za­kre­sie sku­tecz­nej ko­mu­ni­ka­cji.

Misja Pacer Media

Łą­czy­my ludzi i in­sty­tu­cje po­ma­gając im w po­ro­zu­mie­wa­niu się i po­zna­waniu ryn­ko­we­go o­tocze­nia. Zaw­sze dzia­łamy w in­te­resie klien­ta kie­ru­jąc się prze­ko­na­niem, że dzię­ki lo­jal­no­ści i wza­jem­nemu sza­cun­ko­wi można o­sią­gnąć nawet bar­dzo am­bit­ne cele.

Zasady działania

Pod­sta­wowe za­sady mo­ral­ne mogą się komuś wydać a­nachro­nicz­ne i nie przy­sta­ją­ce do tak współ­cze­snych sfer jak biz­nes czy pu­blic re­la­tions, jed­nak coraz wy­raź­niej widać, że i tu są one nadal ak­tu­al­ne. (Sam Black, „Pu­blic Re­la­tions”, Dom Wy­daw­ni­czy ABC, Kra­ków 2001).

Zda­je­my sobie spra­wę, że to pra­wie jak zbiór po­boż­nych ży­czeń. Jed­nak nic tak nie kru­szy murów jak wiara we wła­sne siły, wiara w in­nych, opty­mizm w po­wodze­nie przed­się­wzięcia i prze­ko­na­nie, że po­boż­ne ży­cze­nia to też cel dzia­łań – cel być może od­le­gły, ale... (Anna Ada­mus-Ma­tu­szyń­ska i Ewa Hope).

Wszyst­kie nazwy firm, lo­goty­py i inne in­for­ma­cje o pod­miotach trze­cich są o­pu­bli­kowa­ne na tej wi­try­nie wy­łącz­nie w ce­lach in­for­ma­cyj­nych. Wszyst­kie ma­te­riały na tej wi­try­nie są o­pu­bli­kowa­ne w do­brej wie­rze. Ko­rzy­sta­nie z tej stro­ny o­zna­cza zgodę na ni­niej­sze wa­run­ki i nie może być pod­sta­wą do ja­kich­kol­wiek rosz­czeń wobec wy­daw­cy ni­niej­szej wi­try­ny.

Dane zbie­ra­ne przez ser­wer (także po­przez pliki co­okies) chro­nione są przez dostawcę usług hostingowych MyDevil.net. Tutaj więcej informacji o polityce prywatności stosowanej przez tego dostawcę usług hostingowych. Pacer Media nie ko­rzy­sta z tych da­nych i służą one je­dy­nie za­pew­nieniu spraw­nej ko­mu­ni­ka­cji z ni­niej­szą wi­try­ną.

Dane ko­re­spon­den­tów wy­daw­cy ni­niej­szej wi­try­ny prze­cho­wy­wa­ne są tylko w celu kon­tak­tu ma­ilo­wego i na żą­da­nie ko­re­spon­den­tów są u­do­stęp­nia­ne i/lub ka­so­wane.