Oferta


Public Relations ❡ Szkolenia ❡ Promocja

Szkolimy w zakresie:

 • umiejętności udzielania wywiadów prasowych, radiowych i telewizyjnych,
 • Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w szkole,
 • prowadzenia lekcji z wykorzystaniem metod eksperymentalnych,
 • skutecznej komunikacji w relacjach ze środkami masowego przekazu,
 • prezentacji w mediach,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • podstaw obsługi komputera (Windows, MacOS i GNU Linux),
 • tworzenia stron internetowych przy pomocy systemów zarządzania treścią (Content Management System) Get Simple i WordPress, w tym podstaw HTML, CSS i PHP.

Pomagamy w tworzeniu wizerunku osób i instytucji

Jak Cię widzą, tak Cię piszą

Tworzenie systemu identyfikacji zewnętrznej i wewnętrznej firmy oraz strategii promocyjnych i wizerunkowych. Ułatwiamy kontakt z mediami.

Wynajmij sobie rzecznika

Funk­cje osoby u­po­waż­nionej do re­prezen­to­wa­nia firmy przed prasą i me­dia­mi e­lek­tro­nicz­ny­mi peł­nią czę­sto osoby, które na co dzień mają inne obowiąz­ki. W wielu przed­się­bior­stwach za­trud­nianie rzecz­ni­ka pra­so­we­go nie ma u­za­sad­nie­nia e­ko­nomicz­nego. W ta­kich sy­tu­acjach do­brym roz­wią­za­niem jest wy­na­ję­cie go. Bę­dzie­my przy­go­towywa­li ma­te­riały dla prasy i od­powia­dali na py­ta­nia przed­sta­wi­cieli me­diów za­wsze, kiedy po­ja­wi się taka po­trze­ba.

Czy reklama musi być droga?

Budowanie media planów i doradztwo w zakresie skuteczności reklam w prasie, radiu i telewizji. Pomożemy Państwu w wyborze strategii reklamowej i redagowaniu materiałów promocyjnych.

Jak porozumiewać się
ze współpracownikami?

Doradztwo w zakresie komunikacji wewnętrznej. Tworzenie raportów w oparciu o badanie wewnętrznych procesów komunikacyjnych, propozycje zmian i ich wdrażanie.

Przede wszystkim wiedzieć jak!

Wszyst­kie te dzia­łania pro­ponu­je­my po­prze­dzić ba­daniem stanu wyj­ścio­we­go ma­ją­cym na celu zde­fi­nio­wa­nie sy­tu­acji ryn­ko­wej lub wi­ze­run­ku zle­cenio­daw­cy.

Współ­pra­cu­jąc z re­no­mowa­ny­mi fir­ma­mi wy­spe­cja­li­zo­wanymi w ba­daniach spo­łecz­nych po­ma­gamy na­szym klien­tom w zi­den­ty­fiko­wa­niu po­trzeb w za­kre­sie pro­mocji i wi­ze­run­ku. Do­ra­dzamy w wy­bo­rze naj­efek­tyw­niej­szej me­to­dy badań.

Oto niektóre z nich:

 • Focus Group Interview Metoda  badawcza polegająca  na  poznaniu opinii  grupy 8–10 respondentów. Za pomocą FGI badamy najczęściej opinię konsumentów, ich wyobrażenia o marce. Poznajemy opinię ekspertów danej branży. Syntetyczne raporty pozwalają na uchwycenie dominujących opinii o marce, produkcie i firmie.
 • Individual In-Depth Interview Pogłębiona rozmowa z jednym respondentem. Wywiady pogłębione stosujemy najczęściej, by poznać opinię ekspertów w danej dziedzinie. Poprzez pogłębione pytania  możemy uzyskać szczegółowe informacje na dowolny temat.
 • Dyskusja grupowa w gronie współpracowników Wywiady realizowane w naturalnym otoczeniu respondenta (w domu, klubie, znanym środowisku). Diady i Triady – wywiady z dwójką lub trójką osób. Tajemniczy Klient (Mystery Shopping).
 • CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) Ankieta prowadzona przez telefon przy użyciu kwestionariusza komputerowego. Odpowiedzi są zapisywane w komputerze i opracowywane techniką cyfrową.

Przedmiotem badania są najczęściej:

 • satysfakcja i lojalność klienta,
 • wizerunek firmy,
 • konkurencja,
 • preferencja nabywców w procesie podejmowania decyzji o zakupie,
 • rynkowe otoczenie przedsiębiorstwa,
 • media: prasa, radio, TV, internet,
 • preferencje polityczne,
 • opinia publiczna.