Oferta

Sz­ko­­­­­­­­­­­limy w za­­­­­­­­­­­kresie:

 • storytellingu i webwritingu,
 • umie­­­­­­­­­­­jęt­no­­­­­­­­­­­ści udzie­­­­­­­­­­­lania wy­­­­­­­­­­­wia­­­­­­­­­­­dów pra­­­­­­­­­­­so­­­­­­­­­­­wych, radio­­­­­­­­­­­wych i te­­­­­­­­­­­le­­­­­­­­­­­wizyj­nych,
 • pro­­­­­­­­­­­wadze­­­­­­­­­­­nia le­­­­­­­­­­k­cji z wy­­­­­­­­­­­ko­­­­­­­­­­­rzystaniem metod ek­s­perymen­tal­nych,
 • skutecz­nej ko­­­­­­­­­­­mu­­­­­­­­­­­nika­­­­­­­­­­­cji w re­­­­­­­­­­­lacjach ze śro­­­­­­­­­­d­ka­­­­­­­­­­­mi ma­­­­­­­­­­­so­­­­­­­­­­­we­­­­­­­­­­­go prze­­­­­­­­­­­ka­­­­­­­­­­­zu,
 • pre­­­­­­­­­­­ze­­­­­­­­­­n­tacji w mediach,
 • ko­­­­­­­­­­­mu­­­­­­­­­­­nika­­­­­­­­­­­cji in­­­­­­­­­­­ter­per­so­­­­­­­­­­­na­­­­­­­­­­l­nej,
 • po­­­­­­­­­­d­staw ob­sługi ko­­­­­­­­­­m­putera (Wi­­­­­­­­­­n­dows, Ma­­­­­­­­­­­cOS i GNU Linux),
 • tworze­­­­­­­­­­­nia stron in­­­­­­­­­­­ter­neto­­­­­­­­­­­wych przy po­­­­­­­­­­­mo­­­­­­­­­­­cy sy­­­­­­­­­­s­te­mów za­­­­­­­­­­­rządzania tre­­­­­­­­­­­ścią (Con­tent Ma­­­­­­­­­­­na­­­­­­­­­­­gement Sy­­­­­­­­­­s­tem) Get Si­­­­­­­­­­m­ple i Wo­­­­­­­­­r­d­Press, w tym po­­­­­­­­­­d­staw HTML, CSS i PHP,
 • Stosowania Te­­­­­­­­­­ch­nologii In­­­­­­­­­­­fo­­­­­­­­­­r­ma­­­­­­­­­­­cyj­no-Ko­­­­­­­­­­­mu­­­­­­­­­­­nika­­­­­­­­­­­cyj­nych (TIK) w sz­ko­­­­­­­­­­­le,

Po­­­­­­­­­­­ma­­­­­­­­­­­ga­­­­­­­­­­­my w tworze­­­­­­­­­­­niu wi­­­­­­­­­­­ze­­­­­­­­­­­run­ku osób i in­­­­­­­­­­­sty­­­­­­­­­­­tu­­­­­­­­­­­cji

Jak Cię wi­­­­­­­­­­­dzą, tak Cię pi­­­­­­­­­­­szą

Tworze­­­­­­­­­­­nie sy­­­­­­­­­­s­te­mu ide­­­­­­­­­­n­ty­­­­­­­­­­­fi­­­­­­­­­­­ka­­­­­­­­­­­cji ze­­­­­­­­­­w­nętrz­nej i we­­­­­­­­­­w­nętrz­nej fi­­­­­­­­­­r­my oraz strategii pro­­­­­­­­­­­mo­­­­­­­­­­­cyj­nych i wi­­­­­­­­­­­ze­­­­­­­­­­­run­ko­­­­­­­­­­­wych. Ułatwia­­­­­­­­­­­my ko­­­­­­­­­­n­takt z media­­­­­­­­­­­mi.

Wy­­­­­­­­­­­na­­­­­­­­­­j­mij so­­­­­­­­­­­bie rze­­­­­­­­­­cz­nika

Fun­k­cje oso­­­­­­­­­­­by u­po­­­­­­­­­­­­waż­nio­­­­­­­­­­­nej do re­­­­­­­­­­­­pre­­­­­­­­­­­ze­­­­­­­­­­­n­to­­­­­­­­­­­­wa­nia fi­­­­­­­­­­r­my przed pra­­­­­­­­­­­są i me­dia­­­­­­­­­­­­mi e­le­­­­­­­­­­­k­tro­­­­­­­­­­­­nicz­ny­mi pe­­­­­­­­­­­ł­nią czę­sto oso­­­­­­­­­­­by, które na co dzień ma­­­­­­­­­­­ją in­­­­­­­­­­­ne obo­­­­­­­­­­­wiąz­ki. W wie­­­­­­­­­­­lu prze­­­­­­­­­­­d­się­bio­­­­­­­­­­­r­stwach za­­­­­­­­­­­­trud­nia­­­­­­­­­­­nie rze­­­­­­­­­­­cz­ni­ka pra­­­­­­­­­­­­so­­­­­­­­­­­­we­­­­­­­­­­­­go nie ma u­za­sad­nie­­­­­­­­­­­­nia e­ko­­­­­­­­­­­­nomi­­­­­­­­­­­cz­nego. W ta­­­­­­­­­­­­kich sy­­­­­­­­­­­­tu­­­­­­­­­­­­acjach do­­­­­­­­­­­­brym ro­­­­­­­­­­­z­­wią­za­niem jest wy­­­­­­­­­­­­na­­­­­­­­­­­­ję­cie go. Bę­dzie­­­­­­­­­­­­my przy­­­­­­­­­­­­go­­­­­­­­­­­­to­­­­­­­­­­­wywa­li ma­­­­­­­­­­­­te­ria­­­­­­­­­­­ły dla pra­­­­­­­­­­­sy i od­po­­­­­­­­­­­wia­­­­­­­­­­­­dali na py­ta­nia prze­­­­­­­­­­­d­sta­wi­cie­­­­­­­­­­­li me­diów za­­­­­­­­­­­­w­sze, kie­­­­­­­­­­­dy po­­­­­­­­­­­­ja­­­­­­­­­­­­wi się ta­­­­­­­­­­­ka po­­­­­­­­­­­­trze­­­­­­­­­­­­ba.

Czy re­­­­­­­­­­­klama mu­­­­­­­­­­­si być dro­­­­­­­­­­­ga?

Bu­­­­­­­­­­­dowanie media planów i do­­­­­­­­­­­radz­two w za­­­­­­­­­­­kresie skutecz­no­­­­­­­­­­­ści re­­­­­­­­­­­klam w pra­­­­­­­­­­­sie, radiu i te­­­­­­­­­­­le­­­­­­­­­­­wizji. Po­­­­­­­­­­­mo­­­­­­­­­­­żemy Pańs­­­­­­­­­­­twu w wy­­­­­­­­­­­bo­­­­­­­­­­­rze strategii re­­­­­­­­­­­klamo­­­­­­­­­­­wej i re­­­­­­­­­­­dago­­­­­­­­­­­waniu ma­­­­­­­­­­­teria­­­­­­­­­­­łów pro­­­­­­­­­­­mo­­­­­­­­­­­cyj­nych.

Jak po­­­­­­­­­­­ro­­­­­­­­­­­zu­mie­­­­­­­­­­­wać się ze współp­­­­­­­­­­­racow­nika­­­­­­­­­­­mi?

Do­­­­­­­­­­­radz­two w za­­­­­­­­­­­kresie ko­­­­­­­­­­­mu­­­­­­­­­­­nika­­­­­­­­­­­cji we­­­­­­­­­­w­nętrz­nej. Tworze­­­­­­­­­­­nie rapo­­­­­­­­­­r­tów w opa­­­­­­­­­­r­ciu o badanie we­­­­­­­­­­w­nętrz­nych pro­­­­­­­­­­­cesów ko­­­­­­­­­­­mu­­­­­­­­­­­nika­­­­­­­­­­­cyj­nych, pro­­­­­­­­­­­po­­­­­­­­­­­zycje zmian i ich wdrażanie.

Prze­­­­­­­­­­­de wszy­­­­­­­­­­st­kim wie­­­­­­­­­­­dzieć jak!

Wszy­­­­­­­­­­­st­kie te dzia­­­­­­­­­­­­łania pro­­­­­­­­­­­­po­­­­­­­­­­­nu­je­my po­­­­­­­­­­­­prze­­­­­­­­­­­­dzić ba­daniem stanu wy­­­­­­­­­­­j­­­­­­­­­­­­ścio­­­­­­­­­­­­we­­­­­­­­­­­­go ma­­­­­­­­­­­­ją­cym na celu zde­­­­­­­­­­­­fi­­­­­­­­­­­­nio­­­­­­­­­­­­wa­nie sy­­­­­­­­­­­­tu­­­­­­­­­­­­acji ryn­ko­­­­­­­­­­­­wej lub wi­­­­­­­­­­­­ze­­­­­­­­­­­­run­ku zle­­­­­­­­­­­­cenio­­­­­­­­­­­­daw­cy.

Współ­pra­cu­­­­­­­­­­­­jąc z re­­­­­­­­­­­­no­mo­­­­­­­­­­­wa­ny­mi fi­­­­­­­­­­­r­ma­­­­­­­­­­­­mi wy­­­­­­­­­­­­spe­cja­­­­­­­­­­­­li­zo­wanymi w ba­daniach spo­­­­­­­­­­­­łecz­nych po­­­­­­­­­­­­ma­­­­­­­­­­­­ga­­­­­­­­­­­my na­­­­­­­­­­­­szym klie­­­­­­­­­­­n­tom w zi­­­­­­­­­­­­de­­­­­­­­­­­n­ty­­­­­­­­­­­­fi­­­­­­­­­­­ko­­­­­­­­­­­­wa­niu po­­­­­­­­­­­­trzeb w za­­­­­­­­­­­­kre­sie pro­­­­­­­­­­­­mo­­­­­­­­­­­cji i wi­­­­­­­­­­­­ze­­­­­­­­­­­­run­ku. Do­­­­­­­­­­­­ra­dzamy w wy­­­­­­­­­­­­bo­­­­­­­­­­­­rze na­­­­­­­­­­­j­efek­ty­­­­­­­­­­­w­nie­­­­­­­­­­­j­szej me­to­­­­­­­­­­­­dy badań. Oto nie­­­­­­­­­­k­tóre z nich:

 • Fo­­­­­­­­­­­cus Gro­­­­­­­­­­­up In­­­­­­­­­­­terview Meto­­­­­­­­­­­da  badaw­cza po­­­­­­­­­­­le­­­­­­­­­­­ga­­­­­­­­­­­jąca  na  po­­­­­­­­­­­zna­­­­­­­­­­­niu opinii  gru­­­­­­­­­­­py 8–10 re­­­­­­­­­­­spo­­­­­­­­­­n­de­­­­­­­­­­n­tów. Za po­­­­­­­­­­­mo­­­­­­­­­­­cą FGI badamy na­­­­­­­­­­j­czę­­­­­­­­­­­ściej opinię ko­­­­­­­­­­n­sumen­tów, ich wy­­­­­­­­­­­obrażenia o ma­­­­­­­­­­r­ce. Po­­­­­­­­­­­zna­­­­­­­­­­­jemy opinię ek­s­per­tów da­­­­­­­­­­­nej bran­ży. Sy­­­­­­­­­­n­tety­­­­­­­­­­cz­ne rapo­­­­­­­­­­r­ty po­­­­­­­­­­­zwalają na uch­wycenie do­­­­­­­­­­­mi­­­­­­­­­­­nujących opinii o ma­­­­­­­­­­r­ce, pro­­­­­­­­­­­du­­­­­­­­­­k­cie i fi­­­­­­­­­­r­mie.
 • In­­­­­­­­­­­dividu­­­­­­­­­­­al In-Depth In­­­­­­­­­­­terview Po­­­­­­­­­­­głębio­­­­­­­­­­­na ro­­­­­­­­­­­z­mo­­­­­­­­­­­wa z jed­nym re­­­­­­­­­­­spo­­­­­­­­­­n­de­­­­­­­­­­n­tem. Wy­­­­­­­­­­­wia­­­­­­­­­­­dy po­­­­­­­­­­­głębio­­­­­­­­­­­ne sto­­­­­­­­­­­sujemy na­­­­­­­­­­j­czę­­­­­­­­­­­ściej, by po­­­­­­­­­­­znać opinię ek­s­per­tów w da­­­­­­­­­­­nej dzie­­­­­­­­­­­dzinie. Po­­­­­­­­­­­przez po­­­­­­­­­­­głębio­­­­­­­­­­­ne pytania  mo­­­­­­­­­­­żemy uzyskać sz­cze­­­­­­­­­­­gółowe in­­­­­­­­­­­fo­­­­­­­­­­r­ma­­­­­­­­­­­cje na do­­­­­­­­­­­wol­ny te­­­­­­­­­­­mat.
 • Dys­­­­­­­­­­­kusja gru­­­­­­­­­­­po­­­­­­­­­­­wa w gro­­­­­­­­­­­nie współp­­­­­­­­­­­racow­ników Wy­­­­­­­­­­­wia­­­­­­­­­­­dy re­­­­­­­­­­­alizowane w na­­­­­­­­­­­tu­­­­­­­­­­­ral­nym oto­­­­­­­­­­­cze­­­­­­­­­­­niu re­­­­­­­­­­­spo­­­­­­­­­­n­de­­­­­­­­­­n­ta (w do­­­­­­­­­­­mu, klu­­­­­­­­­­­bie, zna­­­­­­­­­­­nym śro­­­­­­­­­­­dowisku). Dia­­­­­­­­­­­dy i Tria­­­­­­­­­­­dy – wy­­­­­­­­­­­wia­­­­­­­­­­­dy z dwój­ką lub trój­ką osób. Ta­­­­­­­­­­­jem­niczy Klient (Mystery Shop­ping).
 • CA­­­­­­­­­­­TI (Com­puter As­sisted Te­­­­­­­­­­­le­­­­­­­­­­­phone In­­­­­­­­­­­tervie­­­­­­­­­­­wing) An­kie­­­­­­­­­­­ta pro­­­­­­­­­­­wadzona przez te­­­­­­­­­­­le­­­­­­­­­­­fon przy użyciu kwe­­­­­­­­­­­stio­­­­­­­­­­­na­­­­­­­­­­­riu­­­­­­­­­­­sza ko­­­­­­­­­­m­putero­­­­­­­­­­­we­­­­­­­­­­­go. Od­po­­­­­­­­­­­wie­­­­­­­­­­­dzi są za­­­­­­­­­­­pisy­­­­­­­­­­­wane w ko­­­­­­­­­­m­puterze i opracowywane te­­­­­­­­­­ch­niką cyfro­­­­­­­­­­­wą.

Prze­­­­­­­­­­d­mio­­­­­­­­­­­tem badania są na­­­­­­­­­­j­czę­­­­­­­­­­­ściej:

 • sa­­­­­­­­­­­ty­­­­­­­­­­s­fak­cja i loja­­­­­­­­­­l­ność klie­­­­­­­­­­n­ta,
 • wi­­­­­­­­­­­ze­­­­­­­­­­­runek fi­­­­­­­­­­r­my,
 • ko­­­­­­­­­­n­kuren­cja,
 • pre­­­­­­­­­­­feren­cja na­­­­­­­­­­­byw­ców w pro­­­­­­­­­­­cesie po­­­­­­­­­­­de­­­­­­­­­­j­mo­­­­­­­­­­­wania de­­­­­­­­­­­cyzji o za­­­­­­­­­­­kupie,
 • ryn­ko­­­­­­­­­­­we oto­­­­­­­­­­­cze­­­­­­­­­­­nie prze­­­­­­­­­­d­siębio­­­­­­­­­­r­stwa,
 • media: pra­­­­­­­­­­­sa, radio, TV, in­­­­­­­­­­­ter­net,
 • pre­­­­­­­­­­­feren­cje po­­­­­­­­­­­li­ty­­­­­­­­­­cz­ne,
 • opinia publicz­na.
Image
Image
Image