Referencje


Szkolenia ❡ Public Relations ❡ Promocja

Referencje

Sylwia Dunaj, Kuźnia Ekspertów, Poznań

Pan Ryszard Pacer charakteryzuje się profesjonalnym podejściem do uczestników szkolenia i powierzonego zadania. Posiada bogatą wiedzę związaną z tematyką szkolenia, w sposób jasny i zrozumiały przekazuje ją uczestnikom zajęć. Dba zarówno o aktywizację grupy, jak i wartość merytoryczną każdego spotkania.

W oparciu o dotychczasową współpracę zaświadczam, że Pan Ryszard Pacer jest godny polecenia jako trener. Rzetelnie wywiązał się z nałożonych na niego zadań i obowiązków. Dał się poznać jako osoba skrupulatna i warta zaufania.

Edyta Korepta, Uniwersytet III Wieku w Rybniku:

Kurs komputerowy, prowadzony przez Pana w ramach projektu „Śląska Akademia Senior@” w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Rybniku, był bardzo dobrze zorganizowany i rzetelnie przeprowadzony. Z dużą kulturą osobistą, wiedzą przedmiotową i zaangażowaniem został zrealizowany program z uwzględnieniem indywidualnych możliwości, umiejętności oraz zainteresowań kursantów.

Podziwiałam konsekwencję w realizowaniu wyznaczonych zadań, co stanowi o dużej umiejętności pracy z seniorami w zróżnicowanej grupie. Dziękuję, dużo się nauczyłam.

Iwo Konopek, Brain Up:

Wieloletnie doświadczenie dziennikarskie i duża wiedza Ryszarda Pacera sprawia, że szkolenia przez niego prowadzone są interesujące i angażujące uczestników. Warto podkreślić, że stosuje w pracy trenerskiej metody coachingowe, co sprawia, że ma dobry kontakt ze szkolonymi. (…)

Prowadzący zajęcia, Pan Ryszard Pacer, wykazał się szeroką wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem realizowanych zajęć.

Serdecznie polecam trenera jako kompetentnego i profesjonalnego trenera warsztatu.

Beata Adamczyk-Nowak, Silleo:

Duże doświadczenie w pracy dziennikarskiej Ryszarda Pacera sprawiają, że warsztaty przez niego prowadzone odnoszą się do praktycznych aspektów. W pracy szkoleniowej stosuje metody coachingowe i warsztatowe. Na uwagę zasługuje część praktyczna jego warsztatów, w tym ćwiczenia z kamerą, które z natury są trudne dla uczestników. Dzięki dobremu kontaktowi z uczestnikami oraz pokazanie korzyści wynikających z doświadczenia wystąpienia przed kamerą, szkolący chętnie biorą w nich udział.

Polecam Ryszarda Pacera jako kompetentnego i efektywnego trenera.

Natalia Sebesta, Body&Mind Creative by Natalia Sebesta
:

Wiedza jaką prezentował prowadzący warsztaty Ryszard Pacer sprawia, że świat mediów przestał być dla mnie tak tajemniczy. Szczególnie cenię sobie ćwiczenia przed kamerą. Coś co było na początku trudne, stało się nie tylko dużo łatwiejsze, ale nawet zabawne. Po tym szkoleniu mam odczucie, że rozmowa z dziennikarzem będzie łatwiejsza i będę mogła łatwiej przekazać to, na czym mi zależy.

Gabriela Marcisz, Gabinet Psychoterapii:

Polecam współpracę z firmą Pacer Media. Fachowość, indywidualne podejście i kreatywność – na to możecie liczyć korzystając z usług tej firmy.

Dorota Gdowska, Silleo:

Ryszard Pacer to niezwykły człowiek, interesujący mówca i uważny trener. Jest niewątpliwie ekspertem w swojej dziedzinie i godnym zaufania współpracownikiem. Polecam i rekomenduję Ryszarda jako trenera i doradcę PR.

Integracja Europejska

Miesięcznik „Integracja Europejska”

W la­tach 2001-2002 Ry­szard Pacer zre­ali­zo­wał kon­trakt po­le­ga­ją­cy na zmia­nie za­war­to­ści, re­or­ga­ni­zacji re­dak­cji i stwo­rze­niu no­we­go lay­outu mie­sięcz­nika „In­te­gra­cja Eu­ro­pej­ska”.

Po zmia­nach w re­dak­cji i stwo­rze­niu no­we­go pro­gra­mu pisma, biu­le­tyn in­for­ma­cyj­ny zmie­nił się w pismo o­pi­nii pre­zen­tu­ją­ce sze­ro­kie spek­trum po­glą­dów na temat przy­go­towań Pol­ski w zbli­ża­ją­cej się ak­ce­sji do UE.

Gospodarka Śląska

Nowy lay­out mie­sięcz­nika „Go­spodar­ka Ślą­ska”. Kon­trakt o­bej­mował wzno­wie­nie cza­so­pi­sma po kilku la­tach prze­rwy w jego wy­da­waniu. Ryszard Pacer opra­co­wał nowy lay­out, zre­or­ga­ni­zował nową re­dak­cję po­zy­sku­jąc także sze­ro­kie grono współ­pra­cow­ni­ków.

Pismo zwięk­szy­ło swój za­sięg czy­tel­ni­czy sta­jąc się waż­nym źró­dłem in­for­ma­cji o go­spodar­ce Ślą­ska.

Nowy Przemysł

Mie­sięcz­nik Go­spodar­czy „Nowy Prze­mysł”. W pre­zen­to­wy­nym wy­da­niu wy­wiad z Janem Ol­brych­tem, ów­cze­snym mar­szał­kiem wo­je­wódz­twa ślą­skie­go.

W roku 1997 Ry­szard Pacer o­pra­cował kon­cep­cję pro­gra­mową cza­so­pi­sma i jego stra­te­gię mar­ke­tin­go­wą. Zor­ga­ni­zował ze­spół re­dak­cyj­ny i wpro­wa­dzi­ł na rynek Mie­sięcz­nik Go­spodar­czy „Nowy Prze­mysł”. Kie­ro­wał nim jako re­dak­tor na­czel­ny do 2001 roku.

Zaufali nam także