Referencje

Marcin Bielski, prezes Fundacji Integron Plus w Poznaniu:

Pan Ryszard Pacer współpracował z Fundacją Integron Plus z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 75/70 w okresie od 18.03.2021 r. do 18.05.2021 r.. W tym czasie przeprowadził szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2. Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

Pan Ryszard Pacer przeprowadził szkolenia w trybie zdalnym z tematów:

Bezpieczne zachowania w sieci – 30 godzin.

Dziennikarstwo online – 31 godzin.

Szkolenia skierowane były do dzieci i młodzieży w wieku 10–18lat.

Pan Ryszard w trakcie realizowanych szkoleń wykazywał się pełnym profesjonalizmem, był zaangażowany, życzliwy, otwarty i komunikatywny oraz przykładał dużą wagę do jakości szkoleń.

Sy­­­­­­l­wia Du­­­­­­­naj, Kuźn­­­­­­­ia Ek­s­per­tów w Po­­­­­­­znaniu:

Pan Ryszard Pa­­­­­­­cer charak­teryzuje się pro­­­­­­­fesjona­­­­­­l­nym po­­­­­­­de­­­­­­j­­­­­­­ściem do ucze­­­­­­st­ników sz­ko­­­­­­­le­­­­­­­nia i po­­­­­­­wie­­­­­­­rzonego za­­­­­­­dania. Po­­­­­­­sia­­­­­­­da bo­­­­­­­ga­­­­­­­tą wie­­­­­­­dzę związaną z te­­­­­­­ma­­­­­­­ty­­­­­­­ką sz­ko­­­­­­­le­­­­­­­nia, w spo­­­­­­­sób ja­­­­­­­sny i zro­­­­­­­zu­mia­­­­­­­ły prze­­­­­­­ka­­­­­­­zuje ją ucze­­­­­­st­nikom za­­­­­­­jęć. Dba za­­­­­­­rów­no o ak­ty­­­­­­­wizację gru­­­­­­­py, jak i war­tość meryto­­­­­­­rycz­ną każd­­­­­­­e­go spo­­­­­­t­ka­­­­­­­nia.

W opa­­­­­­r­ciu o do­­­­­­­ty­­­­­­ch­czaso­­­­­­­wą współp­­­­­­­racę za­­­­­­­świa­­­­­­d­czam, że Pan Ryszard Pa­­­­­­­cer jest go­­­­­­d­ny po­­­­­­­le­­­­­­­cenia ja­­­­­­­ko trener. Rze­­­­­­­tel­nie wy­­­­­­­wiązał się z na­­­­­­­łożonych na nie­­­­­­­go za­­­­­­­dań i obo­­­­­­­wiąz­ków. Dał się po­­­­­­­znać ja­­­­­­­ko oso­­­­­­­ba skrupulat­na i war­ta zau­­­­­­­fania.

Edyta Ko­­­­­­­rep­ta, Uniwe­­­­­­r­sy­­­­­­­tet III Wie­­­­­­­ku w Ryb­niku:

Kurs ko­­­­­­m­putero­­­­­­­wy, pro­­­­­­­wadzony przez Pa­­­­­­­na w ramach pro­­­­­­­jek­tu „Śląska Aka­­­­­­­de­­­­­­­mia Se­­­­­­­nio­­­­­­­r@” w Uniwe­­­­­­r­sy­­­­­­­tecie Trze­­­­­­­cie­­­­­­­go Wie­­­­­­­ku w Ryb­niku, był bar­dzo do­­­­­­­brze zo­­­­­­r­ga­­­­­­­nizowany i rze­­­­­­­tel­nie prze­­­­­­­pro­­­­­­­wadzony. Z du­­­­­­­żą kul­tu­­­­­­­rą oso­­­­­­­bi­­­­­­­stą, wie­­­­­­­dzą prze­­­­­­d­mio­­­­­­­to­­­­­­­wą i za­­­­­­­an­ga­­­­­­­żowaniem zo­­­­­­­stał zrealizowany pro­­­­­­­gram z uw­zględ­nie­­­­­­­niem in­­­­­­­dywidu­­­­­­­al­nych możl­­­­­­­iwo­­­­­­­ści, umie­­­­­­­jęt­no­­­­­­­ści oraz za­­­­­­­in­tereso­­­­­­­wań kur­san­tów.

Po­­­­­­­dzi­wia­­­­­­­łam ko­­­­­­n­se­­­­­­­kwe­­­­­­n­cję w re­­­­­­­alizowaniu wy­­­­­­­zna­­­­­­­czonych za­­­­­­­dań, co stanowi o du­­­­­­­żej umie­­­­­­­jęt­no­­­­­­­ści pra­­­­­­­cy z se­­­­­­­nio­­­­­­­rami w zróżn­­­­­­­icowanej gru­­­­­­­pie. Dziękuję, du­­­­­­­żo się nau­­­­­­­czyłam.

Iwo Ko­­­­­­­nopek, Brain Up:

Wie­­­­­­­lo­le­­­­­­t­nie do­­­­­­­świa­­­­­­d­cze­­­­­­­nie dzie­­­­­­n­nika­­­­­­r­skie i du­­­­­­­ża wie­­­­­­­dza Rysza­­­­­­r­da Pa­­­­­­­cera sprawia, że sz­ko­­­­­­­le­­­­­­­nia przez nie­­­­­­­go pro­­­­­­­wadzone są in­­­­­­­teresujące i an­ga­­­­­­­żujące ucze­­­­­­st­ników. War­to po­­­­­­d­kreślić, że sto­­­­­­­suje w pra­­­­­­­cy trener­skiej meto­­­­­­­dy coachi­­­­­­n­go­­­­­­­we, co sprawia, że ma do­­­­­­­bry ko­­­­­­n­takt ze sz­ko­­­­­­­lonymi. (…)

Pro­­­­­­­wadzący za­­­­­­­jęcia, Pan Ryszard Pa­­­­­­­cer, wy­­­­­­­ka­­­­­­­zał się sze­­­­­­­ro­­­­­­­ką wie­­­­­­­dzą i bar­dzo do­­­­­­­brym przy­­­­­­­go­­­­­­­to­­­­­­­waniem re­­­­­­­alizowanych za­­­­­­­jęć.

Se­­­­­­r­de­­­­­­cz­nie po­­­­­­­le­­­­­­­cam trenera ja­­­­­­­ko ko­­­­­­m­peten­t­nego i pro­­­­­­­fesjona­­­­­­l­nego trenera war­sz­tatu.

Be­­­­­­­ata Ada­­­­­­m­czyk-Nowak, Si­­­­­­l­leo:

Du­­­­­­­że do­­­­­­­świa­­­­­­d­cze­­­­­­­nie w pra­­­­­­­cy dzie­­­­­­n­nika­­­­­­r­skiej Rysza­­­­­­r­da Pa­­­­­­­cera sprawia­­­­­­­ją, że war­sz­taty przez nie­­­­­­­go pro­­­­­­­wadzone od­noszą się do pra­­­­­­k­ty­­­­­­cz­nych aspek­tów. W pra­­­­­­­cy sz­ko­­­­­­­le­­­­­­­nio­­­­­­­wej sto­­­­­­­suje meto­­­­­­­dy coachi­­­­­­n­go­­­­­­­we i war­sz­tato­­­­­­­we. Na uwagę za­­­­­­­sługuje część pra­­­­­­k­ty­­­­­­cz­na jego war­sz­tatów, w tym ćwicze­­­­­­­nia z ka­­­­­­­merą, które z na­­­­­­­tu­­­­­­­ry są trud­ne dla ucze­­­­­­st­ników. Dzięki do­­­­­­­bremu ko­­­­­­n­tak­to­­­­­­­wi z ucze­­­­­­st­nika­­­­­­­mi oraz po­­­­­­­ka­­­­­­­zanie ko­­­­­­­rzy­­­­­­­ści wy­­­­­­­nika­­­­­­­jących z do­­­­­­­świa­­­­­­d­cze­­­­­­­nia wy­­­­­­­stąpie­­­­­­­nia przed ka­­­­­­­merą, sz­ko­­­­­­­lący chęt­nie bio­­­­­­­rą w nich udział.

Po­­­­­­­le­­­­­­­cam Rysza­­­­­­r­da Pa­­­­­­­cera ja­­­­­­­ko ko­­­­­­m­peten­t­nego i efek­ty­­­­­­w­nego trenera.

Na­­­­­­­talia Se­­­­­­­be­­­­­­­sta, Bo­­­­­­­dy&Mind Creative by Na­­­­­­­talia Se­­­­­­­be­­­­­­­sta:

Wie­­­­­­­dza ja­­­­­­­ką pre­­­­­­­ze­­­­­­n­to­­­­­­­wał pro­­­­­­­wadzący war­sz­taty Ryszard Pa­­­­­­­cer sprawia, że świat mediów prze­­­­­­­stał być dla mnie tak ta­­­­­­­jem­niczy. Sz­cze­­­­­­­gól­nie cenię so­­­­­­­bie ćwicze­­­­­­­nia przed ka­­­­­­­merą. Coś co by­­­­­­­ło na po­­­­­­­cząt­ku trud­ne, stało się nie ty­­­­­­l­ko du­­­­­­­żo łatwie­­­­­­j­sze, ale na­­­­­­­wet za­­­­­­­baw­ne. Po tym sz­ko­­­­­­­le­­­­­­­niu mam od­czucie, że ro­­­­­­­z­mo­­­­­­­wa z dzie­­­­­­n­nika­­­­­­­rzem będzie łatwie­­­­­­j­sza i będę mo­­­­­­­gła łatwiej prze­­­­­­­ka­­­­­­­zać to, na czym mi za­­­­­­­le­­­­­­­ży.

Ga­­­­­­­brie­­­­­­­la Ma­­­­­­r­cisz, Ga­­­­­­­bi­­­­­­­net Psy­­­­­­­choterapii:

Po­­­­­­­le­­­­­­­cam współp­­­­­­­racę z fi­­­­­­r­mą Pa­­­­­­­cer Media. Fachowość, in­­­­­­­dywidu­­­­­­­al­ne po­­­­­­­de­­­­­­j­­­­­­­ście i kreaty­­­­­­w­ność – na to mo­­­­­­­żecie liczyć ko­­­­­­­rzystając z usług tej fi­­­­­­r­my.

Do­­­­­­­ro­­­­­­­ta Gdow­ska, Si­­­­­­l­leo:

Ryszard Pa­­­­­­­cer to nie­­­­­­­zwykły człowiek, in­­­­­­­teresujący mów­ca i uważny trener. Jest nie­­­­­­­wąt­pliwie ek­s­per­tem w swojej dzie­­­­­­­dzinie i go­­­­­­d­nym zau­­­­­­­fania współp­­­­­­­racow­nikiem. Po­­­­­­­le­­­­­­­cam i re­­­­­­­ko­­­­­­­men­du­­­­­­­ję Rysza­­­­­­r­da ja­­­­­­­ko trenera i do­­­­­­­rad­cę PR.

Zau­­­­­­­fali nam:

Image
Image
Image